Chính sách & khuyến mãi

Chính sách khuyến mãi kích cầu dành cho người tiêu dùng và những chính sách ưu đãi dành cho NPP trong và ngoài nước.